CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA)

  1. 🔥CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HSA) 🔥
    🌟 Tư duy định lượng Toán học (75 phút)
    – Lĩnh vực kiến thức: Đại số; Hình học; Giải tích; Thống kê mô tả, Thống kê ứng dụng và Xác suất sơ cấp.
    – Dạng thức câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn/ 01 đáp án đúng duy nhất và câu hỏi điền đáp án.

🌟 Phần 2 Tư duy định tính Ngữ văn – Ngôn ngữ (60 phút)
– Lĩnh vực kiến thức: Ngữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp, ngữ nghĩa), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, v.v..
– Dạng thức câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn/ 01 đáp án đúng duy nhất

🌟Phần 3 Khoa học Tự nhiên – Xã hội (60 phút)
– Lĩnh vực kiến thức: Ngữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp, ngữ nghĩa), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, v.v..
– Dạng thức câu hỏi:
+ Vật Lý: Cơ học, Điện học, Quang học, Từ trường, hạt nhân nguyên tử, Lượng tử ánh sáng, v.v..
+ Hóa học: Hóa học đại cương (các nguyên tố, cấu tạo nguyên tử); Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ, v.v..
+ Sinh học: Sinh học cơ thể, Di truyền và biến dị, Tiến hóa, v.v..
+ Lịch sử: Lịch sử thế giới cận – hiện đại Lịch sử Việt Nam cận – hiện đại, v.v..
+ Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa lý dân cư, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Địa lý các ngành kinh tế, Địa lý các vùng kinh tế, v.v..
#HSA #HSAeducation #danhgianangluc