NEU – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN ƯU TIÊN VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐỐI TƯỢNG 1 2 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG BỐ:

📌Kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2022

📌Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 phương thức xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3

🧮Thí sinh tra cứu kết quả trực tuyến tại: http://kqxt.neu.edu.vn

⚠️Khuyến nghị thí sinh đăng kí NV1 nếu thí sinh có nguyện vọng trúng tuyển vào Trường.

https://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-ma-phuong-thuc-xet-tuyen-301

https://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-diem-chuan-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-hop-doi-tuong-1-2-3-ma-phuong-thuc-501